HuizenZoeker»Koopwoningen»Bladeren»Friesland

1.986 te koop staande huizen in Friesland


Plaats

Aalsum (1)
Abbega
Achlum (2)
Akkrum (8)
Akmarijp
Alde Leie
Aldeboarn (6)
Aldtsjerk (2)
Allingawier
Anjum (55)
Appelscha (21)
Arum (8)
Augsbuurt
Augustinusga (3)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Baard (1)
Bakhuizen (2)
Bakkeveen (9)
Balk (9)
Ballum (4)
Bantega (7)
Bears
Beetsterzwaag (9)
Berltsum (4)
Bitgum
Bitgummole (3)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (5)
Blessum
Blije (1)
Boazum (1)
Boelenslaan (4)
Boer
Boijl (8)
Boksum
Bolsward (35)
Bontebok
Boornbergum (5)
Boornzwaag (2)
Bornwird (1)
Brantgum
Breezanddijk
Britsum (2)
Britswert
Broek (2)
Broeksterwâld (2)
Buitenpost (20)
Burdaard (12)
Buren (3)
Burgum (16)
Burgwerd
Burum
Cornwerd (1)
Damwâld (17)
De Blesse (2)
De Falom
De Hoeve
De Knipe (7)
De Tike (1)
De Veenhoop (1)
De Westereen (13)
De Wilgen
Dearsum
Dedgum (1)
Deinum (1)
Delfstrahuizen (2)
Dijken (1)
Dokkum (36)
Dongjum (2)
Doniaga
Donkerbroek (6)
Drachten (143)
Drachten-Azeven
Drachtstercompagnie (1)
Driezum (3)
Drogeham (8)
Dronryp (8)
Eagum
Earnewâld (4)
Easterein (2)
Easterlittens (1)
Eastermar (3)
Easterwierrum
Echten (3)
Echtenerbrug (3)
Ee (3)
Eesterga
Elahuizen (5)
Elsloo
Engwierum (2)
Exmorra
Feanwâlden (8)
Feinsum
Ferwert (9)
Ferwoude (1)
Firdgum
Fochteloo (1)
Follega (1)
Folsgare (1)
Formerum (7)
Foudgum
Franeker (35)
Friens
Frieschepalen (3)
Gaast (3)
Gaastmeer
Garyp
Gauw
Gerkesklooster
Gersloot (1)
Ginnum
Goënga (1)
Goëngahuizen
Goingarijp (2)
Gorredijk (8)
Goutum (5)
Greonterp
Grou (28)
Gytsjerk (7)
Hallum (8)
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Harich (1)
Harkema (11)
Harlingen (63)
Hartwerd
Haskerdijken (2)
Haskerhorne (1)
Haule (2)
Haulerwijk (8)
Hee
Heeg (5)
Heerenveen (102)
Hegebeintum
Hemelum (2)
Hempens (2)
Hemrik
Herbaijum
Hiaure
Hichtum (1)
Hidaard
Hieslum
Hijum (2)
Hilaard (1)
Hindeloopen (4)
Hinnaard
Hitzum
Hollum (5)
Holwerd (9)
Hommerts (2)
Hoorn (7)
Hoornsterzwaag (2)
Houtigehage (3)
Húns
Hurdegaryp (16)
Idaerd
Idsegahuizum
Idskenhuizen (1)
Idzega
Iens
IJlst (8)
Indijk (3)
Ingelum
It Heidenskip (2)
Itens
Jannum (2)
Jellum (1)
Jelsum (1)
Jirnsum (3)
Jislum
Jistrum
Jonkerslân
Jorwert
Joure (17)
Jouswier
Jubbega (16)
Jutrijp (1)
Kaard
Katlijk (1)
Kimswerd
Kinnum
Klooster Lidlum
Koarnjum (4)
Kolderwolde
Kollum (21)
Kollumerpomp (6)
Kollumerzwaag (4)
Kootstertille (2)
Kornwerderzand
Kortehemmen (1)
Koudum (13)
Koufurderrige
Kûbaard
Landerum (3)
Langedijke (1)
Langelille
Langezwaag (2)
Langweer (3)
Leeuwarden (148)
Legemeer
Lekkum
Lemmer (51)
Leons
Lichtaard
Lies
Lioessens (1)
Lippenhuizen (4)
Loënga
Lollum
Longerhouw
Luinjeberd
Luxwoude (1)
Lytsewierrum
Makkinga (3)
Makkum (22)
Mantgum (1)
Marrum (8)
Marsum (1)
Menaam (8)
Metslawier (5)
Midlum (1)
Midsland (10)
Miedum
Mildam (1)
Minnertsga (4)
Mirns (1)
Moddergat (1)
Molkwerum (1)
Morra (1)
Mûnein
Munnekeburen (2)
Munnekezijl (3)
Nes (Ameland) (5)
Nes (Dongeradeel) (2)
Nes (Heerenveen) (2)
Niawier (2)
Nieuwebrug
Nieuwehorne (6)
Nieuweschoot
Nij Altoenae
Nij Beets (2)
Nijeberkoop (1)
Nijega (2)
Nijehaske
Nijeholtpade (1)
Nijeholtwolde (1)
Nijelamer
Nijemirdum (3)
Nijetrijne (1)
Nijhuizum
Nijland (2)
Noardburgum (2)
Noordwolde (15)
Oentsjerk (6)
Offingawier (2)
Oldeberkoop (7)
Oldeholtpade (1)
Oldeholtwolde
Oldelamer (1)
Oldeouwer
Oldetrijne (1)
Olterterp
Oosterbierum (3)
Oosterend (3)
Oosternijkerk (3)
Oosterstreek (1)
Oosterwolde (22)
Oosterzee (3)
Oosthem (1)
Oostrum (1)
Opeinde (1)
Oppenhuizen (1)
Oranjewoud (8)
Oudebildtzijl (2)
Oudega (De Fryske Marren) (1)
Oudega (Smallingerland) (3)
Oudega (Súdwest-Fryslân) (3)
Oudehaske (7)
Oudehorne (4)
Oudemirdum (8)
Oudeschoot (3)
Oudwoude (4)
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
Paesens
Parrega (1)
Peins (1)
Peperga (1)
Piaam
Pietersbierum
Pingjum (1)
Poppenwier (1)
Raard (2)
Raerd (4)
Ravenswoud (2)
Readtsjerk
Reahûs
Reduzum (3)
Reitsum (4)
Ried (2)
Rien
Rijs
Rinsumageast (3)
Rohel (3)
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle (5)
Rottum (1)
Ruigahuizen
Ryptsjerk (3)
Sandfirden
Schalsum
Scharnegoutum (1)
Scharsterbrug (2)
Scherpenzeel (2)
Schettens
Schiermonnikoog (17)
Schraard (1)
Sexbierum (3)
Sibrandabuorren (1)
Sibrandahûs
Siegerswoude
Sint Nicolaasga (9)
Sintjohannesga (2)
Skingen (1)
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten (3)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek (83)
Snikzwaag
Sondel (10)
Sonnega
Spanga
Spannum (1)
St.-Annaparochie (25)
St.-Jacobiparochie (11)
Stavoren (9)
Steggerda (4)
Stiens (12)
Striep
Stroobos (3)
Sumar (7)
Surhuisterveen (19)
Surhuizum (3)
Suwâld (1)
Swichum
Teerns
Ter Idzard (1)
Terband (2)
Terherne (3)
Terkaple (3)
Ternaard (8)
Teroele
Tersoal (1)
Terwispel
Tijnje (2)
Tirns (1)
Tjalhuizum
Tjalleberd (4)
Tjerkgaast
Tjerkwerd (1)
Triemen (1)
Twijzel (1)
Twijzelerheide (4)
Tytsjerk (5)
Tzum (5)
Tzummarum (10)
Uitwellingerga (2)
Ureterp (21)
Veenklooster (2)
Vegelinsoord
Vinkega
Vlieland (4)
Vrouwenparochie (4)
Waaksens
Waaxens (1)
Wâlterswâld (1)
Wânswert (2)
Warfstermolen (1)
Warns (3)
Warstiens
Warten (4)
Waskemeer (3)
Weidum
Wergea (7)
West-Terschelling (10)
Westergeest (1)
Westhem
Westhoek (2)
Wetsens (1)
Wier
Wierum (6)
Wijckel (2)
Wijnaldum (2)
Wijnjewoude (4)
Winsum (3)
Wirdum (2)
Witmarsum (14)
Wiuwert (4)
Wjelsryp (2)
Wolsum (1)
Wolvega (37)
Wommels (5)
Wons (1)
Workum (18)
Woudsend (7)
Wyns
Wytgaard (3)
Ypecolsga
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (2)
Zurich (2)
Zweins (1)