HuizenZoeker»Koopwoningen»Provincie Friesland»Plaatsen

Meer plaatsen in de provincie Friesland

Aalsum (1)
Abbega (1)
Achlum (7)
Akkrum (52)
Akmarijp
Alde Leie (2)
Aldeboarn (33)
Aldtsjerk (4)
Allingawier (1)
Anjum (62)
Appelscha (60)
Arum (14)
Augsbuurt
Augustinusga (12)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Baard (2)
Bakhuizen (26)
Bakkeveen (11)
Balk (37)
Ballum (12)
Bantega (7)
Bears (1)
Beetsterzwaag (30)
Berltsum (27)
Bitgum (7)
Bitgummole (10)
Blauwhuis (3)
Blesdijke (11)
Blessum
Blije (10)
Boazum (7)
Boelenslaan (12)
Boer
Boijl (18)
Boksum (1)
Bolsward (78)
Bontebok (7)
Boornbergum (10)
Boornzwaag (6)
Bornwird (2)
Brantgum (12)
Breezanddijk
Britsum (7)
Britswert (1)
Broek (1)
Broeksterwâld (10)
Buitenpost (50)
Burdaard (21)
Buren (3)
Burgum (70)
Burgwerd (1)
Burum (20)
Cornwerd (2)
Damwâld (62)
De Blesse (14)
De Falom (2)
De Hoeve (3)
De Knipe (14)
De Tike (7)
De Veenhoop (3)
De Westereen (72)
De Wilgen (8)
Dearsum (2)
Dedgum (2)
Deinum (9)
Delfstrahuizen (8)
Dijken (1)
Dokkum (117)
Dongjum (4)
Doniaga
Donkerbroek (22)
Drachten (365)
Drachten-Azeven
Drachtstercompagnie (6)
Driezum (22)
Drogeham (22)
Dronryp (16)
Eagum
Earnewâld (36)
Easterein (18)
Easterlittens (7)
Eastermar (17)
Easterwierrum (5)
Echten (6)
Echtenerbrug (16)
Ee (23)
Eesterga
Elahuizen (13)
Elsloo (7)
Engwierum (14)
Exmorra (9)
Feanwâlden (32)
Feinsum
Ferwert (23)
Ferwoude (4)
Firdgum (2)
Fochteloo (2)
Follega (3)
Folsgare (3)
Formerum (4)
Foudgum (4)
Franeker (118)
Friens
Frieschepalen (9)
Gaast (6)
Gaastmeer (5)
Garyp (17)
Gauw (2)
Gerkesklooster (13)
Gersloot (1)
Ginnum (2)
Goënga (3)
Goëngahuizen (2)
Goingarijp (1)
Gorredijk (56)
Goutum (13)
Greonterp (1)
Grou (125)
Gytsjerk (23)
Hallum (38)
Hantum (13)
Hantumeruitburen
Hantumhuizen (3)
Harich (6)
Harkema (47)
Harlingen (196)
Hartwerd
Haskerdijken (6)
Haskerhorne (4)
Haule (7)
Haulerwijk (39)
Hee
Heeg (27)
Heerenveen (234)
Hegebeintum (1)
Hemelum (17)
Hempens (4)
Hemrik (3)
Herbaijum (4)
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum (6)
Hilaard (5)
Hindeloopen (15)
Hinnaard (1)
Hitzum (3)
Hollum (18)
Holwerd (40)
Hommerts (12)
Hoorn (16)
Hoornsterzwaag (9)
Houtigehage (9)
Húns
Hurdegaryp (59)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (7)
Idzega
Iens
IJlst (25)
Indijk (11)
Ingelum (2)
It Heidenskip (4)
Itens (7)
Jannum (2)
Jellum (3)
Jelsum
Jirnsum (27)
Jislum (1)
Jistrum (16)
Jonkerslân (2)
Jorwert (6)
Joure (39)
Jouswier (2)
Jubbega (56)
Jutrijp (3)
Kaard (1)
Katlijk (5)
Kimswerd (5)
Kinnum (1)
Klooster Lidlum
Koarnjum (4)
Kolderwolde
Kollum (69)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (29)
Kootstertille (40)
Kornwerderzand (1)
Kortehemmen (3)
Koudum (44)
Koufurderrige (1)
Kûbaard (4)
Landerum (4)
Langedijke (5)
Langelille (12)
Langezwaag (6)
Langweer (30)
Leeuwarden (553)
Legemeer
Lekkum (2)
Lemmer (167)
Leons
Lichtaard (1)
Lies (4)
Lioessens (10)
Lippenhuizen (20)
Loënga (1)
Lollum (6)
Longerhouw
Luinjeberd (4)
Luxwoude (1)
Lytsewierrum
Makkinga (12)
Makkum (112)
Mantgum (13)
Marrum (19)
Marsum (7)
Menaam (34)
Metslawier (30)
Midlum (10)
Midsland (43)
Miedum
Mildam (4)
Minnertsga (15)
Mirns
Moddergat (12)
Molkwerum (8)
Morra (5)
Mûnein (6)
Munnekeburen (10)
Munnekezijl (9)
Nes (Ameland) (16)
Nes (Dongeradeel) (8)
Nes (Heerenveen) (11)
Niawier (13)
Nieuwebrug (3)
Nieuwehorne (12)
Nieuweschoot
Nij Altoenae (5)
Nij Beets (13)
Nijeberkoop (6)
Nijega (2)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (7)
Nijeholtwolde (2)
Nijelamer
Nijemirdum (7)
Nijetrijne (3)
Nijhuizum (1)
Nijland (11)
Noardburgum (30)
Noordwolde (73)
Oentsjerk (22)
Offingawier (8)
Oldeberkoop (10)
Oldeholtpade (11)
Oldeholtwolde
Oldelamer (2)
Oldeouwer
Oldetrijne (3)
Olterterp
Oosterbierum (11)
Oosterend (3)
Oosternijkerk (18)
Oosterstreek (17)
Oosterwolde (75)
Oosterzee (12)
Oosthem (8)
Oostrum (4)
Opeinde (12)
Oppenhuizen (9)
Oranjewoud (9)
Oudebildtzijl (15)
Oudega (De Fryske Marren) (2)
Oudega (Smallingerland) (15)
Oudega (Súdwest-Fryslân) (10)
Oudehaske (11)
Oudehorne (9)
Oudemirdum (26)
Oudeschoot (8)
Oudwoude (16)
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule (1)
Paesens (10)
Parrega (7)
Peins (6)
Peperga (2)
Piaam (1)
Pietersbierum
Pingjum (10)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (7)
Ravenswoud (1)
Readtsjerk (2)
Reahûs (1)
Reduzum (12)
Reitsum (2)
Ried (7)
Rien (2)
Rijs (4)
Rinsumageast (19)
Rohel (5)
Rotstergaast
Rotsterhaule (5)
Rottevalle (21)
Rottum (3)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (4)
Sandfirden (1)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (24)
Scharsterbrug (8)
Scherpenzeel (11)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (15)
Schraard (3)
Sexbierum (14)
Sibrandabuorren (3)
Sibrandahûs
Siegerswoude (6)
Sint Nicolaasga (35)
Sintjohannesga (12)
Skingen
Slappeterp (2)
Slijkenburg (2)
Sloten (14)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (1)
Snakkerburen
Sneek (297)
Snikzwaag
Sondel (16)
Sonnega (2)
Spanga (4)
Spannum (3)
St.-Annaparochie (53)
St.-Jacobiparochie (32)
Stavoren (31)
Steggerda (17)
Stiens (43)
Striep
Stroobos (10)
Sumar (18)
Surhuisterveen (40)
Surhuizum (8)
Suwâld (7)
Swichum (1)
Teerns
Ter Idzard (2)
Terband (3)
Terherne (35)
Terkaple (2)
Ternaard (35)
Teroele
Tersoal (6)
Terwispel (7)
Tijnje (11)
Tirns (3)
Tjalhuizum
Tjalleberd (11)
Tjerkgaast (3)
Tjerkwerd (1)
Triemen
Twijzel (18)
Twijzelerheide (21)
Tytsjerk (22)
Tzum (12)
Tzummarum (52)
Uitwellingerga (6)
Ureterp (30)
Veenklooster
Vegelinsoord (1)
Vinkega (4)
Vlieland (21)
Vrouwenparochie (12)
Waaksens (1)
Waaxens (3)
Wâlterswâld (7)
Wânswert (5)
Warfstermolen (5)
Warns (15)
Warstiens
Warten (15)
Waskemeer (10)
Weidum (3)
Wergea (14)
West-Terschelling (55)
Westergeest (11)
Westhem
Westhoek (5)
Wetsens (5)
Wier (2)
Wierum (13)
Wijckel (10)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (22)
Winsum (14)
Wirdum (8)
Witmarsum (34)
Wiuwert (11)
Wjelsryp (5)
Wolsum
Wolvega (123)
Wommels (21)
Wons (5)
Workum (96)
Woudsend (31)
Wyns (2)
Wytgaard (5)
Ypecolsga (2)
Ysbrechtum (7)
Zandhuizen (5)
Zurich (7)
Zwagerbosch (3)
Zweins (3)

Terug naar zoekresultaten