HuizenZoeker»Koopwoningen»Provincie Friesland»Plaatsen

Meer plaatsen in de provincie Friesland

Aalsum (1)
Abbega (1)
Achlum (7)
Akkrum (42)
Akmarijp
Alde Leie (2)
Aldeboarn (32)
Aldtsjerk (4)
Allingawier (1)
Anjum (58)
Appelscha (57)
Arum (16)
Augsbuurt
Augustinusga (8)
Baaiduinen (5)
Baaium (1)
Baard (3)
Bakhuizen (22)
Bakkeveen (12)
Balk (41)
Ballum (10)
Bantega (8)
Bears
Beetsterzwaag (22)
Berltsum (25)
Bitgum (8)
Bitgummole (11)
Blauwhuis (3)
Blesdijke (9)
Blessum
Blije (9)
Boazum (6)
Boelenslaan (11)
Boer
Boijl (18)
Boksum (1)
Bolsward (80)
Bontebok (8)
Boornbergum (12)
Boornzwaag (6)
Bornwird (2)
Brantgum (12)
Breezanddijk
Britsum (4)
Britswert (1)
Broek (2)
Broeksterwâld (6)
Buitenpost (50)
Burdaard (21)
Buren (9)
Burgum (66)
Burgwerd (6)
Burum (18)
Cornwerd
Damwâld (61)
De Blesse (13)
De Falom (1)
De Hoeve (4)
De Knipe (14)
De Tike (5)
De Veenhoop (2)
De Westereen (55)
De Wilgen (9)
Dearsum
Dedgum (2)
Deinum (7)
Delfstrahuizen (11)
Dijken (1)
Dokkum (100)
Dongjum (5)
Doniaga
Donkerbroek (24)
Drachten (331)
Drachten-Azeven
Drachtstercompagnie (8)
Driezum (14)
Drogeham (18)
Dronryp (25)
Eagum
Earnewâld (31)
Easterein (19)
Easterlittens (5)
Eastermar (16)
Easterwierrum (6)
Echten (5)
Echtenerbrug (14)
Ee (21)
Eesterga
Elahuizen (12)
Elsloo (10)
Engwierum (12)
Exmorra (7)
Feanwâlden (33)
Feinsum
Ferwert (20)
Ferwoude (3)
Firdgum (2)
Fochteloo (2)
Follega (4)
Folsgare (2)
Formerum (7)
Foudgum (3)
Franeker (108)
Friens
Frieschepalen (8)
Gaast (5)
Gaastmeer (7)
Garyp (21)
Gauw (3)
Gerkesklooster (11)
Gersloot (1)
Ginnum (2)
Goënga (2)
Goëngahuizen (2)
Goingarijp (3)
Gorredijk (50)
Goutum (6)
Greonterp (1)
Grou (128)
Gytsjerk (19)
Hallum (38)
Hantum (10)
Hantumeruitburen
Hantumhuizen (2)
Harich (7)
Harkema (43)
Harlingen (196)
Hartwerd
Haskerdijken (7)
Haskerhorne (2)
Haule (11)
Haulerwijk (35)
Hee
Heeg (28)
Heerenveen (208)
Hegebeintum (2)
Hemelum (18)
Hempens (2)
Hemrik (5)
Herbaijum (5)
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum (5)
Hilaard (4)
Hindeloopen (12)
Hinnaard
Hitzum (3)
Hollum (17)
Holwerd (33)
Hommerts (11)
Hoorn (16)
Hoornsterzwaag (10)
Houtigehage (7)
Húns (2)
Hurdegaryp (53)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (7)
Idzega
Iens
IJlst (13)
Indijk (11)
Ingelum (1)
It Heidenskip (3)
Itens (6)
Jannum (3)
Jellum (4)
Jelsum (1)
Jirnsum (23)
Jislum
Jistrum (14)
Jonkerslân (2)
Jorwert (6)
Joure (34)
Jouswier (1)
Jubbega (52)
Jutrijp (2)
Kaard (1)
Katlijk (5)
Kimswerd (9)
Kinnum (1)
Klooster Lidlum
Koarnjum (4)
Kolderwolde
Kollum (56)
Kollumerpomp (16)
Kollumerzwaag (28)
Kootstertille (41)
Kornwerderzand (2)
Kortehemmen (3)
Koudum (41)
Koufurderrige
Kûbaard (3)
Landerum (4)
Langedijke (4)
Langelille (12)
Langezwaag (6)
Langweer (25)
Leeuwarden (485)
Legemeer
Lekkum (3)
Lemmer (159)
Leons
Lichtaard (1)
Lies (5)
Lioessens (8)
Lippenhuizen (15)
Loënga (2)
Lollum (6)
Longerhouw
Luinjeberd (4)
Luxwoude (2)
Lytsewierrum (1)
Makkinga (11)
Makkum (103)
Mantgum (13)
Marrum (17)
Marsum (10)
Menaam (30)
Metslawier (31)
Midlum (11)
Midsland (40)
Miedum
Mildam (3)
Minnertsga (14)
Mirns
Moddergat (9)
Molkwerum (10)
Morra (6)
Mûnein (4)
Munnekeburen (9)
Munnekezijl (13)
Nes (Ameland) (18)
Nes (Dongeradeel) (7)
Nes (Heerenveen) (12)
Niawier (13)
Nieuwebrug (2)
Nieuwehorne (9)
Nieuweschoot
Nij Altoenae (3)
Nij Beets (18)
Nijeberkoop (5)
Nijega (2)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (6)
Nijeholtwolde (3)
Nijelamer (1)
Nijemirdum (8)
Nijetrijne (3)
Nijhuizum
Nijland (5)
Noardburgum (31)
Noordwolde (71)
Oentsjerk (18)
Offingawier (8)
Oldeberkoop (12)
Oldeholtpade (10)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (2)
Oldeouwer
Oldetrijne (3)
Olterterp (1)
Oosterbierum (8)
Oosterend (3)
Oosternijkerk (17)
Oosterstreek (11)
Oosterwolde (72)
Oosterzee (17)
Oosthem (4)
Oostrum (4)
Opeinde (10)
Oppenhuizen (10)
Oranjewoud (8)
Oudebildtzijl (18)
Oudega (De Fryske Marren) (4)
Oudega (Smallingerland) (14)
Oudega (Súdwest-Fryslân) (12)
Oudehaske (10)
Oudehorne (9)
Oudemirdum (19)
Oudeschoot (8)
Oudwoude (15)
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule (2)
Paesens (12)
Parrega (8)
Peins (4)
Peperga (2)
Piaam (1)
Pietersbierum
Pingjum (10)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (9)
Ravenswoud
Readtsjerk (1)
Reahûs (2)
Reduzum (9)
Reitsum (1)
Ried (4)
Rien (2)
Rijs (4)
Rinsumageast (16)
Rohel (8)
Rotstergaast
Rotsterhaule (4)
Rottevalle (15)
Rottum (4)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (7)
Sandfirden (1)
Schalsum (2)
Scharnegoutum (21)
Scharsterbrug (8)
Scherpenzeel (10)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (25)
Schraard (3)
Sexbierum (15)
Sibrandabuorren (2)
Sibrandahûs
Siegerswoude (6)
Sint Nicolaasga (34)
Sintjohannesga (15)
Skingen
Slappeterp (1)
Slijkenburg (2)
Sloten (14)
Smalle Ee
Smallebrugge (1)
Snakkerburen
Sneek (282)
Snikzwaag
Sondel (16)
Sonnega (4)
Spanga (4)
Spannum (4)
St.-Annaparochie (38)
St.-Jacobiparochie (34)
Stavoren (27)
Steggerda (11)
Stiens (38)
Striep
Stroobos (7)
Sumar (18)
Surhuisterveen (31)
Surhuizum (12)
Suwâld (7)
Swichum
Teerns
Ter Idzard (2)
Terband (2)
Terherne (31)
Terkaple (1)
Ternaard (29)
Teroele
Tersoal (7)
Terwispel (6)
Tijnje (15)
Tirns
Tjalhuizum
Tjalleberd (10)
Tjerkgaast (5)
Tjerkwerd (1)
Triemen (1)
Twijzel (19)
Twijzelerheide (21)
Tytsjerk (22)
Tzum (20)
Tzummarum (50)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (30)
Veenklooster
Vegelinsoord
Vinkega (4)
Vlieland (18)
Vrouwenparochie (13)
Waaksens
Waaxens (1)
Wâlterswâld (7)
Wânswert (7)
Warfstermolen (3)
Warns (15)
Warstiens
Warten (17)
Waskemeer (10)
Weidum (2)
Wergea (18)
West-Terschelling (53)
Westergeest (7)
Westhem
Westhoek (5)
Wetsens (5)
Wier (2)
Wierum (10)
Wijckel (13)
Wijnaldum (6)
Wijnjewoude (22)
Winsum (13)
Wirdum (9)
Witmarsum (36)
Wiuwert (9)
Wjelsryp (6)
Wolsum (1)
Wolvega (104)
Wommels (20)
Wons (4)
Workum (75)
Woudsend (32)
Wyns (2)
Wytgaard (6)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (6)
Zandhuizen (4)
Zurich (8)
Zwagerbosch (1)
Zweins (3)

Terug naar zoekresultaten