Kadasterdata

Huizenzoeker

Kadasterdata. Gratis. Voor iedereen.

We krijgen veel vragen van gebruikers of het mogelijk is om ook Kadasterdata aan te schaffen op Huizenzoeker. Wij willen onze dienstverlening gratis houden. Alleen de Kadastrale Kaart wordt gratis aangeboden door het Kadaster. Onze kaart toont dan ook standaard de Kadastrale Grenzen. Zo zie je direct hoe groot de tuin is.

Voor de overige producten vraagt het Kadaster geld. Daarom bieden wij deze informatie vooralsnog niet aan. Wij vinden transparantie echter wel heel belangrijk. Op deze pagina vindt je dan ook meer informatie over producten die het Kadaster aanbied, inclusief een link naar een bestelpagina.

image kadasterdata

Kadastrale Kaart

Over de kadastrale kaart

De exacte grens van een perceel wordt bijgehouden door het Kadaster. Het Kadaster meet de perceelsgrenzen zelf in. Het Kadaster doet dit bij een nieuw perceel of als een perceelsgrens wijzigt. De perceelsgrenzen zijn openbaar en op te vragen in het Uittreksel kadastrale kaart.

Uitreksel kadastrale kaart

Een Uittreksel kadastrale kaart is een gedeelte van de kadastrale kaart en toont de ligging van het kadastrale perceel ten opzichte van de omliggende percelen en geeft een indicatie van de grenzen. Op de kaart ziet u perceelgrenzen, perceelnummers, de belangrijkste bebouwing, straatnamen en huisnummers. Het uittreksel is op schaal en naar het noorden gericht. De schaal hangt af van de grootte van het perceel. Er kunnen geen maten aan worden ontleend.

Oppervlakte

De perceeloppervlakte dient niet verward te worden met de Woonoppervlakte. De woonoppervlakte is de totale oppervlakte van alle verdiepingen van de woning. De perceeloppervlakte is de grootte van het stuk grond waar de woning op staat.

Uitzonderingen

Het Uittreksel kadastrale kaart is niet beschikbaar als het om een appartement gaat of als het Kadaster het perceel nog niet heeft opgemeten (bijvoorbeeld een stuk nieuwbouwgrond).

Kadastraal Bericht Eigendom

Over het Kadastraal Bericht Eigendom

Als u een huis wilt kopen dan wilt u weten of u met de daadwerkelijk eigenaar aan het onderhandelen bent. Maar ook zaken als bodemverontreiniging, erfpacht, koopjaar en perceeloppervlakte zijn zaken die van belang zijn. U vindt deze informatie in het Kadastraal Bericht Eigendom. Een belangrijke check bij de aankoop van een woning.

Over Kadasterdata

 1. Als u een Kadastraal Bericht Eigendom opvraagt van een adres krijgt u de volgende gegevens:
 2. Wie de eigenaar is van het pand en het stuk grond waar het pand op staat)
 3. Wie gebruik mag maken van de woning (of een deel daarvan)
 4. De perceeloppervlakte
 5. Koopjaar
 6. Koopsom
 7. De zakelijke rechten
 8. Eventuele belemmeringen zoals bodemverontreiniging en monumentale status van het pand
 9. Eventuele aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht

Uitzonderingsgevallen oppervlakte

De oppervlakte kan om de volgende redenen ontbreken in het Kadastraal Bericht Eigendom:

 • Als het object een appartement is.
 • Als het perceel een deelperceel is (er is dan mogelijk sprake van een voorlopige oppervlakte zoals die in de akte is vermeld. De werkelijke oppervlakte van het gedeeltelijke perceel moet door ons dan nog vastgesteld worden).
 • In een aantal gevallen kan de kadastrale oppervlakte afwijken van de exacte oppervlakte in het terrein. Oorzaak kan zijn het gebruiken van nieuwere en dus exactere meetapparatuur waardoor verschillen kunnen ontstaan in de bijwerking in de systemen van het Kadaster.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is de koopsom in het Kadastraal Bericht Eigendom niet bekend:

 1. Als de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden (er zitten doorgaans enkele weken of maanden tussen het sluiten van de koop en het tekenen van de akte bij de notaris). De akte is dan nog niet ingeschreven en daardoor is de koopsom nog niet bekend bij het Kadaster;
 2. Als de postcode en huisnummer om welke reden dan ook niet in de akte voorkomt. Bijvoorbeeld; bij een recreatiewoning of appartement;
 3. Als het gaat om een huurwoning (tenzij deze woning aan de huurder of een ander is verkocht);
 4. Als het de aankoop is van een bouwkavel in een nieuwbouwproject of ander stuk grond (in dat geval staat in de akte alleen de prijs van de grond vermeld);
 5. Als het gaat om een splitsing van een perceel (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie);
 6. Als een perceelsgedeelte in een nieuwbouwproject wordt gemeten vindt vernummering plaats en wordt de koopsom niet mee overgenomen bij het nieuwe gevormde ‘gehele’ perceel;
 7. Als de overdracht een andere aard heeft dan een verkoop van een bestaande woning. Bijvoorbeeld; als het perceel is verkregen uit een akte van (echt)scheiding of een verklaring van erfrecht;
 8. Als de koopsom kleiner is dan € 5.000,– of hoger dan € 5.000.000,–
 9. Als het een overdracht is van vóór 1993, dan is de koopsom niet digitaal beschikbaar. Wilt u een koopsom weten van voor 1993, dan kunt u een afschrift uit de registers bestellen;
 10. Als de notaris in de akte niet duidelijk maakt waaruit de koopsom is opgebouwd. Dit is het geval als in het genoemde bedrag ook roerende zaken, de overdrachtsbelasting of renovatiesom is opgenomen, zonder dat duidelijk is welke bedragen hiervoor gelden.

In een enkel geval is het koopjaar niet bekend:

Als het gaat om een splitsing van een perceel dan komt dit niet voor in het Kadastraal Bericht Eigendom. Het koopjaar is in dit geval niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor bij het Kadaster.

Hypothecair Bericht

Over het Hypothecair Bericht

Een Hypothecair Bericht geeft aan welke hypotheken en/of beslagen geregistreerd zijn op een Kadastraal Perceel in het hypotheekregister. Het geeft de hoogte van de hypotheek aan op de datum dat de hypotheek is afgesloten. Als het hypotheekbedrag lager is dan de verkoopprijs dan heeft u ruimte om te onderhandelen! De verkoper heeft met een lagere prijs minder winst maar geen verlies.

De hoogte van de hypothecaire inschrijving zegt niet alles over de geldlening er kan immers zijn afgelost of er is een hogere inschrijving of geldlening.

Hypothecair uittreksel

Op het uittreksel staat de toestandsdatum. Dit is de datum tot wanneer de aangeboden stukken van notarissen door het Kadaster zijn verwerkt en opgenomen in het openbaar register. Dat is meestal enkele dagen voor de huidige datum.

Wat kunt u ermee?

Een Hypothecair Bericht biedt u een actueel overzicht van alle hypotheken en beslagen op een onroerende zaak. Het levert nuttige informatie als u onderhandelt over een koopprijs met de verkoper.

Een Hypothecair Bericht bevat de actuele basisgegevens uit het hypotheekregister vanaf 1995. Tot 1995 zijn alleen delen en nummers van inschrijving bij een perceel opgenomen en zijn de overige gegevens te vinden in de openbare registers. Vanaf 1995 worden de volgende gegevens toegevoegd:

 1. De namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder)
 2. De datum van inschrijving/vordering bij het Kadaster
 3. De hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging
 4. De rentevoet (indien in de akte vermeld)
 5. Het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (eigendom, erfpacht, opstal e.d.)