HuizenZoeker»Koopwoningen»Provincie Friesland»Plaatsen

Meer plaatsen in de provincie Friesland

Aalsum
Abbega (1)
Achlum (5)
Akkrum (28)
Akmarijp
Alde Leie (1)
Aldeboarn (22)
Aldtsjerk (4)
Allingawier
Anjum (59)
Appelscha (43)
Arum (22)
Augsbuurt
Augustinusga (10)
Baaiduinen (3)
Baaium (1)
Baard (2)
Bakhuizen (21)
Bakkeveen (8)
Balk (28)
Ballum (17)
Bantega (5)
Bears (1)
Beetsterzwaag (15)
Berltsum (18)
Bitgum (4)
Bitgummole (11)
Blauwhuis (4)
Blesdijke (6)
Blessum
Blije (17)
Boazum (3)
Boelenslaan (4)
Boer
Boijl (12)
Boksum
Bolsward (48)
Bontebok (7)
Boornbergum (13)
Boornzwaag (6)
Bornwird (2)
Brantgum (10)
Breezanddijk
Britsum (5)
Britswert (1)
Broek
Broeksterwâld (10)
Buitenpost (47)
Burdaard (21)
Buren (5)
Burgum (43)
Burgwerd (2)
Burum (16)
Cornwerd
Damwâld (57)
De Blesse (13)
De Falom (1)
De Hoeve (1)
De Knipe (6)
De Tike (3)
De Veenhoop (4)
De Westereen (48)
De Wilgen (9)
Dearsum
Dedgum (4)
Deinum (4)
Delfstrahuizen (13)
Dijken (1)
Dokkum (88)
Dongjum (3)
Doniaga
Donkerbroek (9)
Drachten (255)
Drachten-Azeven
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (11)
Drogeham (16)
Dronryp (15)
Eagum
Earnewâld (23)
Easterein (11)
Easterlittens (3)
Eastermar (13)
Easterwierrum (5)
Echten (7)
Echtenerbrug (11)
Ee (21)
Eesterga
Elahuizen (13)
Elsloo (7)
Engwierum (12)
Exmorra (3)
Feanwâlden (34)
Feinsum
Ferwert (12)
Ferwoude (3)
Firdgum (2)
Fochteloo (2)
Follega (3)
Folsgare (3)
Formerum (12)
Foudgum (2)
Franeker (113)
Friens
Frieschepalen (7)
Gaast (1)
Gaastmeer (7)
Garyp (18)
Gauw (1)
Gerkesklooster (8)
Gersloot
Ginnum (2)
Goënga (3)
Goëngahuizen (2)
Goingarijp (2)
Gorredijk (37)
Goutum (11)
Greonterp (1)
Grou (100)
Gytsjerk (15)
Hallum (35)
Hantum (9)
Hantumeruitburen
Hantumhuizen (1)
Harich (4)
Harkema (33)
Harlingen (142)
Hartwerd
Haskerdijken (6)
Haskerhorne (3)
Haule (6)
Haulerwijk (34)
Hee
Heeg (19)
Heerenveen (170)
Hegebeintum
Hemelum (15)
Hempens (2)
Hemrik (3)
Herbaijum (3)
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum (5)
Hilaard (2)
Hindeloopen (12)
Hinnaard
Hitzum (2)
Hollum (18)
Holwerd (38)
Hommerts (7)
Hoorn (7)
Hoornsterzwaag (12)
Houtigehage (7)
Húns (2)
Hurdegaryp (43)
Idaerd (1)
Idsegahuizum
Idskenhuizen (9)
Idzega
Iens
IJlst (12)
Indijk (8)
Ingelum (1)
It Heidenskip (2)
Itens (3)
Jannum (2)
Jellum (2)
Jelsum
Jirnsum (11)
Jislum
Jistrum (16)
Jonkerslân (2)
Jorwert (3)
Joure (31)
Jouswier (1)
Jubbega (49)
Jutrijp (1)
Kaard (1)
Katlijk (6)
Kimswerd (6)
Kinnum (1)
Klooster Lidlum
Koarnjum (5)
Kolderwolde
Kollum (55)
Kollumerpomp (14)
Kollumerzwaag (28)
Kootstertille (26)
Kornwerderzand
Kortehemmen (2)
Koudum (32)
Koufurderrige
Kûbaard
Landerum (1)
Langedijke (3)
Langelille (7)
Langezwaag (8)
Langweer (18)
Leeuwarden (380)
Legemeer
Lekkum (2)
Lemmer (104)
Leons
Lichtaard
Lies (6)
Lioessens (5)
Lippenhuizen (14)
Loënga
Lollum (3)
Longerhouw (3)
Luinjeberd (2)
Luxwoude (2)
Lytsewierrum
Makkinga (4)
Makkum (92)
Mantgum (12)
Marrum (12)
Marsum (8)
Menaam (22)
Metslawier (25)
Midlum (11)
Midsland (34)
Miedum
Mildam (5)
Minnertsga (12)
Mirns
Moddergat (7)
Molkwerum (6)
Morra (6)
Mûnein (1)
Munnekeburen (10)
Munnekezijl (10)
Nes (Ameland) (16)
Nes (Dongeradeel) (5)
Nes (Heerenveen) (12)
Niawier (11)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (14)
Nieuweschoot (1)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (9)
Nijeberkoop (4)
Nijega (1)
Nijehaske
Nijeholtpade (7)
Nijeholtwolde (1)
Nijelamer
Nijemirdum (7)
Nijetrijne (2)
Nijhuizum
Nijland (3)
Noardburgum (24)
Noordwolde (59)
Oentsjerk (11)
Offingawier (9)
Oldeberkoop (7)
Oldeholtpade (11)
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne (3)
Olterterp
Oosterbierum (9)
Oosterend (3)
Oosternijkerk (12)
Oosterstreek (8)
Oosterwolde (51)
Oosterzee (15)
Oosthem (2)
Oostrum (2)
Opeinde (7)
Oppenhuizen (10)
Oranjewoud (7)
Oudebildtzijl (12)
Oudega (De Fryske Marren) (2)
Oudega (Smallingerland) (15)
Oudega (Súdwest-Fryslân) (11)
Oudehaske (12)
Oudehorne (7)
Oudemirdum (19)
Oudeschoot (9)
Oudwoude (19)
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule (1)
Paesens (10)
Parrega (10)
Peins (2)
Peperga (1)
Piaam
Pietersbierum (1)
Pingjum (8)
Poppenwier (2)
Raard (5)
Raerd (9)
Ravenswoud
Readtsjerk (2)
Reahûs (2)
Reduzum (9)
Reitsum (2)
Ried (5)
Rien (1)
Rijs (4)
Rinsumageast (14)
Rohel (7)
Rotstergaast
Rotsterhaule (2)
Rottevalle (7)
Rottum (6)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (3)
Sandfirden
Schalsum (3)
Scharnegoutum (13)
Scharsterbrug (5)
Scherpenzeel (7)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (21)
Schraard (3)
Sexbierum (14)
Sibrandabuorren (1)
Sibrandahûs
Siegerswoude (6)
Sint Nicolaasga (20)
Sintjohannesga (12)
Skingen (1)
Slappeterp (1)
Slijkenburg (1)
Sloten (10)
Smalle Ee
Smallebrugge (1)
Snakkerburen
Sneek (272)
Snikzwaag
Sondel (15)
Sonnega (2)
Spanga (4)
Spannum (1)
St.-Annaparochie (50)
St.-Jacobiparochie (28)
Stavoren (17)
Steggerda (12)
Stiens (25)
Striep
Stroobos (5)
Sumar (14)
Surhuisterveen (35)
Surhuizum (12)
Suwâld (6)
Swichum
Teerns
Ter Idzard (2)
Terband (1)
Terherne (22)
Terkaple (2)
Ternaard (28)
Teroele
Tersoal (5)
Terwispel (3)
Tijnje (12)
Tirns (1)
Tjalhuizum
Tjalleberd (4)
Tjerkgaast (5)
Tjerkwerd (2)
Triemen (1)
Twijzel (12)
Twijzelerheide (17)
Tytsjerk (17)
Tzum (12)
Tzummarum (44)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (24)
Veenklooster
Vegelinsoord (1)
Vinkega (2)
Vlieland (11)
Vrouwenparochie (11)
Waaksens (1)
Waaxens (1)
Wâlterswâld (9)
Wânswert (4)
Warfstermolen (4)
Warns (12)
Warstiens
Warten (16)
Waskemeer (10)
Weidum (1)
Wergea (17)
West-Terschelling (30)
Westergeest (6)
Westhem
Westhoek (7)
Wetsens (4)
Wier
Wierum (10)
Wijckel (7)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (18)
Winsum (9)
Wirdum (5)
Witmarsum (30)
Wiuwert (9)
Wjelsryp (6)
Wolsum (1)
Wolvega (96)
Wommels (17)
Wons (3)
Workum (65)
Woudsend (21)
Wyns (3)
Wytgaard (5)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (5)
Zandhuizen (4)
Zurich (6)
Zwagerbosch (3)
Zweins (1)

Terug naar zoekresultaten