HuizenZoeker»Koopwoningen»Provincie Friesland»Plaatsen

Meer plaatsen in de provincie Friesland

Aalsum
Abbega (1)
Achlum (6)
Akkrum (40)
Akmarijp
Alde Leie (2)
Aldeboarn (31)
Aldtsjerk (3)
Allingawier (1)
Anjum (55)
Appelscha (55)
Arum (18)
Augsbuurt
Augustinusga (12)
Baaiduinen (5)
Baaium (3)
Baard (3)
Bakhuizen (24)
Bakkeveen (14)
Balk (42)
Ballum (10)
Bantega (9)
Bears
Beetsterzwaag (27)
Berltsum (26)
Bitgum (9)
Bitgummole (14)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (7)
Blessum
Blije (12)
Boazum (4)
Boelenslaan (6)
Boer
Boijl (12)
Boksum
Bolsward (75)
Bontebok (7)
Boornbergum (9)
Boornzwaag (8)
Bornwird (2)
Brantgum (11)
Breezanddijk
Britsum (7)
Britswert (1)
Broek (2)
Broeksterwâld (8)
Buitenpost (52)
Burdaard (19)
Buren (8)
Burgum (54)
Burgwerd (4)
Burum (20)
Cornwerd (1)
Damwâld (67)
De Blesse (14)
De Falom (1)
De Hoeve (4)
De Knipe (14)
De Tike (3)
De Veenhoop (3)
De Westereen (52)
De Wilgen (6)
Dearsum
Dedgum (3)
Deinum (4)
Delfstrahuizen (11)
Dijken (1)
Dokkum (94)
Dongjum (4)
Doniaga
Donkerbroek (19)
Drachten (323)
Drachten-Azeven
Drachtstercompagnie (7)
Driezum (13)
Drogeham (19)
Dronryp (23)
Eagum
Earnewâld (33)
Easterein (17)
Easterlittens (5)
Eastermar (17)
Easterwierrum (3)
Echten (4)
Echtenerbrug (15)
Ee (21)
Eesterga
Elahuizen (11)
Elsloo (9)
Engwierum (12)
Exmorra (7)
Feanwâlden (38)
Feinsum
Ferwert (24)
Ferwoude (4)
Firdgum (1)
Fochteloo (2)
Follega (4)
Folsgare (2)
Formerum (9)
Foudgum (2)
Franeker (117)
Friens
Frieschepalen (8)
Gaast (5)
Gaastmeer (8)
Garyp (22)
Gauw (2)
Gerkesklooster (10)
Gersloot
Ginnum (2)
Goënga (2)
Goëngahuizen (3)
Goingarijp (3)
Gorredijk (46)
Goutum (10)
Greonterp (1)
Grou (119)
Gytsjerk (16)
Hallum (40)
Hantum (10)
Hantumeruitburen
Hantumhuizen (2)
Harich (5)
Harkema (41)
Harlingen (185)
Hartwerd
Haskerdijken (8)
Haskerhorne (3)
Haule (8)
Haulerwijk (32)
Hee
Heeg (28)
Heerenveen (203)
Hegebeintum (2)
Hemelum (20)
Hempens (4)
Hemrik (5)
Herbaijum (6)
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum (5)
Hilaard (3)
Hindeloopen (13)
Hinnaard
Hitzum (3)
Hollum (14)
Holwerd (36)
Hommerts (9)
Hoorn (14)
Hoornsterzwaag (10)
Houtigehage (8)
Húns (2)
Hurdegaryp (48)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (6)
Idzega
Iens
IJlst (17)
Indijk (11)
Ingelum (1)
It Heidenskip (3)
Itens (6)
Jannum (3)
Jellum (4)
Jelsum (1)
Jirnsum (24)
Jislum
Jistrum (15)
Jonkerslân (2)
Jorwert (5)
Joure (38)
Jouswier (1)
Jubbega (53)
Jutrijp (2)
Kaard (1)
Katlijk (4)
Kimswerd (7)
Kinnum (1)
Klooster Lidlum
Koarnjum (3)
Kolderwolde
Kollum (68)
Kollumerpomp (14)
Kollumerzwaag (28)
Kootstertille (37)
Kornwerderzand (1)
Kortehemmen (4)
Koudum (35)
Koufurderrige
Kûbaard
Landerum (2)
Langedijke (3)
Langelille (13)
Langezwaag (5)
Langweer (18)
Leeuwarden (465)
Legemeer
Lekkum (3)
Lemmer (137)
Leons
Lichtaard (1)
Lies (7)
Lioessens (8)
Lippenhuizen (14)
Loënga
Lollum (5)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (6)
Luxwoude (1)
Lytsewierrum (2)
Makkinga (9)
Makkum (105)
Mantgum (14)
Marrum (13)
Marsum (9)
Menaam (23)
Metslawier (29)
Midlum (11)
Midsland (41)
Miedum
Mildam (3)
Minnertsga (14)
Mirns (1)
Moddergat (12)
Molkwerum (7)
Morra (6)
Mûnein (3)
Munnekeburen (10)
Munnekezijl (13)
Nes (Ameland) (16)
Nes (Dongeradeel) (8)
Nes (Heerenveen) (13)
Niawier (12)
Nieuwebrug (3)
Nieuwehorne (10)
Nieuweschoot
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (12)
Nijeberkoop (4)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (6)
Nijeholtwolde (3)
Nijelamer
Nijemirdum (8)
Nijetrijne (3)
Nijhuizum
Nijland (4)
Noardburgum (27)
Noordwolde (65)
Oentsjerk (15)
Offingawier (5)
Oldeberkoop (8)
Oldeholtpade (12)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (2)
Oldeouwer
Oldetrijne (3)
Olterterp (1)
Oosterbierum (8)
Oosterend (4)
Oosternijkerk (16)
Oosterstreek (12)
Oosterwolde (69)
Oosterzee (17)
Oosthem (3)
Oostrum (4)
Opeinde (11)
Oppenhuizen (10)
Oranjewoud (10)
Oudebildtzijl (14)
Oudega (De Fryske Marren) (2)
Oudega (Smallingerland) (13)
Oudega (Súdwest-Fryslân) (11)
Oudehaske (12)
Oudehorne (9)
Oudemirdum (21)
Oudeschoot (8)
Oudwoude (17)
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule (3)
Paesens (12)
Parrega (8)
Peins (4)
Peperga (1)
Piaam
Pietersbierum (1)
Pingjum (8)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (7)
Ravenswoud (1)
Readtsjerk (3)
Reahûs (2)
Reduzum (7)
Reitsum (1)
Ried (4)
Rien (2)
Rijs (5)
Rinsumageast (16)
Rohel (7)
Rotstergaast
Rotsterhaule (4)
Rottevalle (10)
Rottum (7)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (3)
Sandfirden
Schalsum (2)
Scharnegoutum (16)
Scharsterbrug (5)
Scherpenzeel (8)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (21)
Schraard (2)
Sexbierum (14)
Sibrandabuorren (3)
Sibrandahûs
Siegerswoude (8)
Sint Nicolaasga (30)
Sintjohannesga (14)
Skingen
Slappeterp (1)
Slijkenburg (2)
Sloten (14)
Smalle Ee
Smallebrugge (1)
Snakkerburen
Sneek (298)
Snikzwaag (1)
Sondel (17)
Sonnega (2)
Spanga (5)
Spannum (2)
St.-Annaparochie (57)
St.-Jacobiparochie (30)
Stavoren (23)
Steggerda (12)
Stiens (30)
Striep
Stroobos (7)
Sumar (15)
Surhuisterveen (32)
Surhuizum (10)
Suwâld (7)
Swichum
Teerns
Ter Idzard (1)
Terband (1)
Terherne (26)
Terkaple (1)
Ternaard (28)
Teroele
Tersoal (7)
Terwispel (6)
Tijnje (12)
Tirns (2)
Tjalhuizum
Tjalleberd (9)
Tjerkgaast (5)
Tjerkwerd (1)
Triemen (1)
Twijzel (19)
Twijzelerheide (22)
Tytsjerk (20)
Tzum (16)
Tzummarum (45)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (28)
Veenklooster
Vegelinsoord (2)
Vinkega (3)
Vlieland (19)
Vrouwenparochie (11)
Waaksens
Waaxens (1)
Wâlterswâld (8)
Wânswert (5)
Warfstermolen (3)
Warns (14)
Warstiens
Warten (19)
Waskemeer (7)
Weidum (2)
Wergea (18)
West-Terschelling (45)
Westergeest (5)
Westhem
Westhoek (7)
Wetsens (5)
Wier
Wierum (13)
Wijckel (10)
Wijnaldum (6)
Wijnjewoude (23)
Winsum (12)
Wirdum (7)
Witmarsum (34)
Wiuwert (11)
Wjelsryp (5)
Wolsum (1)
Wolvega (106)
Wommels (18)
Wons (5)
Workum (71)
Woudsend (34)
Wyns (4)
Wytgaard (5)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (7)
Zandhuizen (4)
Zurich (9)
Zwagerbosch (3)
Zweins (3)

Terug naar zoekresultaten